ANBI – Beleidsplan

Fiscale informatie t.b.v. de ANBI status

BELEIDSPLAN Baptistengemeente Ichthus
versie oktober 2021

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Baptistengemeente Ichthus te Alphen aan den Rijn (hierna aangeduid als “gemeente”).

Dit plan bevat een overzicht van de doelstellingen, visie, organisatie, financieel beleid en plannen van de gemeente.

De voorliggende versie is een aanvulling en actualisering van de eerste versie die de Raad der gemeente heeft vastgesteld op 14 januari 2008.

Dit plan is in de eerste plaats bedoeld als bron van informatie voor intern gebruik en vormt een basis voor de bespreking en verdere ontwikkeling en aanscherping van het beleid dat de gemeente voorstaat.

Daarnaast bevat het informatie ten behoeve van de Belastingdienst in het kader van de regelgeving rond algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). 

2. Gegevens van de gemeente

Naam :
De gemeente draagt de naam: Baptistengemeente Ichthus, en is gevestigd te Alphen aan den Rijn.
De gemeente is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40447939

Contactgegevens:
Bezoekadres (alleen op zondag):
Kees Mustersstraat 6, Alphen aan den Rijn.
Postadres: Postbus 372, 2400 AJ, Alphen aan den Rijn
E-mail: secretariaat@ichthus.nu

Bankgegevens :
IBAN Rekeningnummers:
NL 60 INGB 0004009308
NL 96 RABO 0391660853
RSIN : 0096 56 728

Bestuurssamenstelling in 2020 :

 • A.A. de Jong te Koudekerk aan den Rijn voorzitter
 • A. Keijzer te Alphen aan den Rijn secretaris
 • R. Kloet te Alphen aan den Rijn penningmeester
 • G.P. Smits te Koudekerk aan den Rijn vice-voorzitter
 • A. Terlouw te Alphen aan den Rijn vice-secretaris
 • J.H. Duiveman te Alphen aan den Rijn

3. Doelstelling en activiteiten

Doelstelling

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de Bijbel als het enig geïnspireerde, gezaghebbende Woord van God.

De gemeente stelt zich ten doel:

 • met alle gemeenteleden samen gestalte te geven aan het lichaam
  van Christus tot eer van God
 • met gelovigen te werken tot heil der wereld in Christus Jezus

Activiteiten

De gemeente wil de genoemde doelstellingen bereiken door middel van onder andere de volgende activiteiten:

 • prediking van het Woord van God
 • het houden van zondagse samenkomsten, waarbij ten minste tweewekelijks het avondmaal gevierd wordt
 • pastorale zorg
 • diaconale zorg
 • bidstonden
 • gemeente brede contactkringen, met als doel groei in geloof, in zorg naar elkaar, in liefde
 • kinder- en jeugdwerk
 • evangelisatie en zendingswerk

Bovenstaande activiteiten werken mee aan onze participatie in de samenleving.

4. Missie en visie

Missie: Gods Woord volgen, de Here Jezus bekend maken en Hem verheerlijken.

Visie: De Baptistengemeente Ichthus wil, geïnspireerd vanuit Gods Woord en door de kracht van de Heilige Geest, mensen een geestelijk thuis bieden, hen begeleiden in geestelijke groei en getuige zijn.

5. Bestuursvorm en structuur

Statutaire basis

De Baptistengemeente Ichthus heeft rechtspersoonlijkheid als kerkgenootschap, en is gevestigd in de vorm van een vereniging.

De basis van de gemeente is vastgelegd in Statuten en Huishoudelijk Reglement, die door de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld en notarieel zijn gedeponeerd.

De meest recente versie van de Statuten dateert van februari 2010, die van het Huishoudelijk Reglement van december 2019.

Leden van de gemeente

Het lidmaatschap van de gemeente staat onder voorwaarden open voor personen die zich daarvoor aanmelden.

De gemeente verwacht van de leden:

 • een levenswandel overeenkomstig Bijbelse opdracht
 • het naar vermogen voldoen aan geestelijke en materiële verantwoordelijkheid jegens de gemeente
 • onderwerping aan gemeentelijke vermaning en tucht
 • indien mogelijk deelname aan samenkomsten en activiteiten van de gemeente.

Behalve als lid kunnen personen zich aan de gemeente verbinden als ‘Vriend van de gemeente’. Deze personen hebben geen stemrecht en zijn beperkt in leidinggevende taken.

Raad der gemeente

De gemeente kent het ambt van oudste. Het ambt staat open voor leden van het mannelijk geslacht die de doop op geloof door onderdompeling hebben ondergaan. Alle oudsten gezamenlijk vormen de Raad der gemeente.

In juridische zin is de Raad het bestuur van de gemeente als vereniging. De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede zo mogelijk een vicevoorzitter, vicesecretaris en vicepenningmeester.

De aanstellingsperiode van raadsleden is ten hoogste zes jaren aaneengesloten.

De Raad heeft de volgende taken:

 • Leiding van de gemeente. Het leiderschap van de Raad vindt zijn voorbeeld in de Bijbel.
 • Herderlijke zorg en behartiging van de zakelijke aangelegenheden van de gemeente. Dit omvat zowel de verantwoordelijkheid als de uitvoering.
 • Beleidsontwikkeling en voorbereiding van besluitvorming ten aanzien van karakter, structuur en activiteiten van de gemeente.

De Raad heeft de volgende bevoegdheden:

 • Behartiging van alle zaken namens de gemeente, uitvoering van besluiten van de gemeentevergadering en beheer van de goederen van de gemeente.
 • Het sluiten van overeenkomsten, onder bepaalde voorwaarden mits met goedkeuring van de gemeentevergadering.

Pastoraal werker

De gemeente kent het bijzondere ambt van pastoraal werker. De pastoraal werker is door de gemeente aangesteld en ontvangt voor zijn werkzaamheden een passend salaris.

De taken van de pastoraal werker zijn als volgt:

 • Lid van en adviserend aan het pastorale team
 • Participatie in de activiteiten van de gemeente
 • Herderlijke zorg (pastoraat): bewaakt en organiseert samen met pastoraal team zorg voor en contact met allen binnen de gemeente en met belangstellenden van buiten de gemeente.
 • Leraarschap: het geven van Bijbelstudies over pastorale situaties, het geven van of zorgdragen voor cursussen over pastorale problematiek..

De pastoraal werker neemt uit hoofde van zijn functie deel aan activiteiten en overleg binnen de gemeente.

Gemeentevergaderingen

Ten minste tweemaal per jaar wordt schriftelijk een gemeentevergadering bijeengeroepen, waarvan eenmaal als jaarvergadering. De jaarvergadering vindt in de regel in maart plaats, de tweede vergadering in november. In deze vergaderingen legt de Raad verantwoording af van zijn daden van bestuur en beheer, en vindt – indien van toepassing – ten aanzien van voorstellen van de Raad besluitvorming plaats door de leden van de gemeente.

Oudsten worden gekozen en aangesteld door de leden van de gemeente in de jaarvergadering, na voordracht door de leden.

De gemeentevergaderingen worden voorbereid en geleid door de Raad.

Portefeuilles

Alle activiteiten en aandachtsgebieden van de gemeente zijn ondergebracht in portefeuilles. Binnen de portefeuilles vindt voorbereiding van het beleid plaats en vanuit de portefeuilles komen (beleids)voorstellen naar boven, ter bespreking en besluitvorming door de Raad.

De verantwoordelijkheid van elke portefeuille berust bij een of meerdere raadsleden als portefeuillehouder. Zij initiëren het beleid van de betreffende portefeuille en vormen het aanspreekpunt binnen de Raad. De Raad als geheel is verantwoordelijk voor alle portefeuilles gezamenlijk.

De Bijlage geeft een overzicht van de portefeuilles in 2021.

Coördinatoren

De uitvoering van activiteiten vindt binnen de gemeente plaats binnen de kaders die voor elke portefeuille door de Raad zijn gesteld. Voor het aansturen van die activiteiten zijn voor elk werkveld coördinatoren aangewezen. Zij rapporteren regelmatig aan de betreffende portefeuillehouder.

6. Financiën

Beleid

De gemeente heeft geen winstoogmerk. Voor het uitvoeren van de activiteiten van de gemeente zijn financiële middelen noodzakelijk.

Het financiële beleid is erop gericht dat de inkomsten de benodigde uitgaven dekken. Een strategische financiële reserve ter grootte van circa 50% van de jaarbegroting dient voor het opvangen van onverwachte kosten.

De gemeente gaat geen leningen aan en schrijft middelen met een beperkte levensduur (bijv. technische apparatuur) af in het jaar van aanschaf.

Inkomsten

De gemeente betrekt haar inkomsten uit vrijwillige giften van leden, vrienden en bezoekers van de gemeente.

Het geadviseerde bedrag voor de vrijwillige giften is op basis van het Bijbelse principe van het geven van tienden.

Uitgaven

De uitgaven bestaan in grote lijn uit de volgende componenten.

Uitgaven voor de uitvoering van gemeentelijke activiteiten

 1. Salaris en werknemerskosten van de pastoraal werker
 2. Sprekersvergoeding en onkostenvergoeding van externe sprekers
 3. Kosten van het houden van de diensten en het organiseren van overige activiteiten
 4. Huur en benuttingskosten van de benodigde ruimte
 5. Diaconale ondersteuning van gemeenteleden, naar behoefte
 6. Giften aan externe personen en organisaties op het gebied van zending en evangelisatie

Raadsleden ontvangen geen vergoeding voor het uitvoeren van hun taak.
De voor de gemeente gemaakte onkosten worden vergoed.

Begroting

Per kalenderjaar stelt de Raad een begroting op, uitgaande van het totaal van de voorziene benodigde uitgaven. De activiteiten van de verschillende portefeuilles zijn hierbij leidend. De Raad toetst de begroting aan de redelijkerwijze te verwachten inkomsten, en wordt na een eventuele bijstelling op de gemeentevergadering gepresenteerd.

Bewaking en verantwoording

Bewaking van de uitgaven vindt voortdurend plaats. De portefeuillehouders toetsen te allen tijde declaraties en facturen alvorens deze worden uitbetaald.

Bewaking van de inkomsten vindt maandelijks plaats door vergelijking van de begrote inkomsten met de werkelijk ontvangen inkomsten. Zo nodig kan de Raad bij grote verschillen besluiten tot bijstellen van het uitgavenbeleid.

De penningmeester zorgt na het einde van elk kalenderjaar voor een eindrapportage van inkomsten en uitgaven en een Winst- en Verliesrekening. Voorafgaand aan de jaarvergadering controleert een kascontrolecommissie, bestaande uit minimaal twee vrijwillige leden van gemeente, de boeken, en brengt hiervan verslag uit in de gemeentevergadering.

Bij eventuele ontbinding van de gemeente beslissen de leden in een gemeentevergadering over de bestemming van eventuele resterende baten.

7. Huisvesting

De gemeente bezit geen eigen gebouw. Voor het houden van diensten, vergaderingen en andere bijeenkomsten maakt de gemeente gebruik van een gedeelte van het schoolgebouw aan de Kees Mustersstraat 6 te Alphen aan den Rijn. Deze ruimte wordt gehuurd van het Scala College.
Daarnaast wordt indien noodzakelijk elders ruimte gehuurd.

8. Bijlage

Overzicht portefeuilles per 2021

Portefeuille
Onderwerp(en)
Contactkringen Organiseren en ondersteunen contactkringen
Studie binnen de kringen
Diensten en muziek Sprekers
Zangleiding en muziekteams
Apparatuur
Vieringen gemeeente
Financiën Financieel beleid
Budgettering
Financiële verantwoording
Gemeentelijke activiteiten en dienstverlening Gebouw en faciliteiten
Kosters en ondersteuning diensten
Gastvrouwen
Koffie
Ichthus activiteiten
Jeugd Peuters
Jeugd 12-
Jeugd 12+
Jeugdclubs
Zondagsschool
Onderwijs en toerusting Inhoud verkondigingen
Gemeente brede studies
Catechese
Pastoraat en diaconie Pastorale team
Ouderenwerk en -pastoraat
Jongeren pastoraat
Diaconie
Attentiekas
PR Externe communicatie
Informatiemateriaal
Ichthus Info
Ichthus Online (website)
Kennismakingsavonden
Secretariaat Administratie
Correspondentie