Onze Statuten

Statuten van de Baptistengemeente Ichthus

Artikel 1 – NAAM

De gemeente draagt de naam: Baptistengemeente lchthus, hierna te noemen: de gemeente.

Artikel 2 – GRONDSLAG
De gemeente aanvaardt als haar grondslag de Bijbel als het enig geïnspireerde, gezaghebbende Woord van God. Daarom gelooft en belijdt zij het volgende:

a. Er is één God, almachtig, oneindig volmaakt, Schepper van hemel en aarde en Formeerder van de mens, Die zich van eeuwigheid openbaart in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
b. Jezus Christus is waarachtig God en mens. Hij is geboren uit de maagd Maria en verwekt door de Heilige Geest. Hij stierf aan het kruis als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Hij is lichamelijk opgestaan uit de doden en is gezeten aan de rechterhand van de Vader, waar Hij voor de gelovigen bidt en pleit.
c. De Heilige Geest is gezonden om in de gelovigen te wonen, hen te leiden, te onderwijzen en kracht te geven.
d. Door de zondeval zijn alle mensen zondaar en verloren.
e. Door Jezus Christus is er verlossing van zonde mogelijk voor alle mensen op grond van Zijn vergoten bloed. Degenen, die zich bekeerd hebben en in Hem geloven, zijn behouden en hebben de Heilige Geest als onderpand ontvangen.
f. De Gemeente is het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is en wedergeboren gelovigen de leden zijn.
g. Er is een lichamelijke opstanding van gelovigen en ongelovigen; voor de gelovigen een opstanding ten leven; voor de ongelovigen een opstanding ten oordeel.
h. De persoonlijke verschijning van Jezus Christus is aanstaande. Hij komt om Zijn Gemeente op te nemen. Daarna volgt Zijn wederkomst op aarde met al de Zijnen tot oprichting van Zijn duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid tot heil van alle volken op aarde.
i. Israël is Gods uitverkoren volk. Hij zal bij Zijn wederkomst het koningschap voor Israël herstellen.
j. Degenen, die tot persoonlijk geloof in de Here Jezus zijn gekomen, behoren te worden gedoopt. De doop vindt plaats door onderdompeling.
k. De maaltijd des Heren wordt gevierd als een gedachtenis aan Christus’ lijden en sterven en als een gemeenschap met Zijn lichaam.

Artikel 3 – DOELSTELLINGEN
De gemeente stelt zich ten doel:
a. met alle gemeenteleden samen gestalte te geven aan het lichaam van Christus tot eer van God;
b. met gelovigen te werken tot heil der wereld in Christus Jezus.


Artikel 4 – MIDDELEN
De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door middel van onder andere de volgende activiteiten:
a. de prediking van het Woord van God;
b. het houden van samenkomsten, waarbij regelmatig het avondmaal gevierd wordt;
c. Bijbelstudie- en gebedsgroepen;
d. kinder- en jeugdwerk;
e. evangelisatie en zendingswerk;
f. pastorale zorg.


Artikel 5 – INKOMSTEN
De inkomsten van de gemeente bestaan uit:
a. bijdragen van de leden;
b. opbrengsten van collectes;
c. erfstellingen, legaten, schenkingen, giften en baten, die haar op andere wijze ten goede komen.


Artikel 6 – LEDEN
a. Als leden der gemeente worden toegelaten zij, die zich daartoe aanmelden en voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. overeenkomstig de Bijbel wedergeboren zijn;
2. blijk geven van een positief christelijke levenswandel;
3. de statuten en het huishoudelijk reglement der gemeente volledig onderschrijven en zich bereid verklaren om zowel in geestelijk als in materieel opzicht medeverantwoordelijkheid te dragen;
4. op basis van hun geloof de doop door onderdompeling hebben ondergaan;
5. tenminste de leeftijd des onderscheids hebben.

b. Het lidmaatschap der gemeente vervalt:
1. door overlijden;
2. door (schriftelijk) bedanken;
3. door vertrek naar een andere gemeente;
4. door uitsluiting.

c. Redenen tot uitsluiting worden in het huishoudelijk reglement omschreven. Als procedure van uitsluiting wordt Mattheus 18:15-18 aangehouden. Uitsluiting vindt plaats door de gemeente.

Artikel 7 – DE RAAD DER GEMEENTE
a. De gemeente kent het ambt van oudste. Oudsten vormen gezamenlijk de raad der gemeente, hierna te vernoemen: de raad.
b. Als lid van de raad komen alleen mannen in aanmerking, die lid van de gemeente zijn, de doop op hun geloof door onderdompeling hebben ondergaan en voldoen aan het gestelde in Titus 1:5-9 en 1 Timotheüs 3:1-13.
c. Oudsten worden door de gemeente aangesteld.
d. De raad is in de eerste plaats belast met de herderlijke zorg en daarnaast met de behartiging van de zakelijke aangelegenheden van de gemeente.
e. De raad behartigt alle zaken van de gemeente, voert de besluiten van de gemeentevergadering uit en beheert haar goederen.
f. De raad is, mits met goedkeuring van de gemeentevergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de gemeente zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van een goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
g. De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad alsmede door de voorzitter en secretaris gezamenlijk.
h. Alles wat verder nodig is voor het aanstellen van oudsten en het functioneren van de raad wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 8 – DE GEMEENTEVERGADERING
a. Ten minste tweemaal per jaar wordt schriftelijk een gemeentevergadering bijeengeroepen, waarvan eenmaal als jaarvergadering. In deze vergaderingen legt de raad verantwoording af van zijn daden van bestuur en beheer.
b. Verder roept de raad een gemeentevergadering bijeen zo vaak als nodig wordt geacht.
c. Indien ten minste één-derde der leden met duidelijk omschreven reden kenbaar heeft gemaakt een gemeentevergadering te willen houden, dan wordt door de raad binnen dertig dagen een gemeentevergadering bijeengeroepen.
d. Alles wat verder nodig is voor het bijeenroepen en houden van een gemeentevergadering wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 9 – HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Al hetgeen betrekking heeft op het functioneren van de gemeente kan nader worden geregeld in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

Artikel 10 – STATUTENWIJZIGING
Tot wijziging van de statuten kan in een gemeentevergadering worden besloten met meerderheid van stemmen, gelijk aan twee/derde van het totaal aantal ingeschreven leden. Tot een dergelijke gemeentevergadering moet ten minste veertien dagen van te voren schriftelijk worden opgeroepen. Bij deze oproep dient een afschrift van de voorgestelde wijziging(en) te worden gevoegd. Indien in de gemeentevergadering het totaal aantal uit te brengen stemmen minder is dan twee/derde van het aantal ingeschreven leden, dient een tweede vergadering binnen twee maanden na de eerste te worden uitgeschreven. In deze tweede vergadering wordt besloten met een meerderheid van stemmen gelijk aan twee/derde van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 11 – ONTBINDING
a. De gemeente kan worden ontbonden indien tenminste drie/vierde van het totaal aantal leden daartoe besluit in een speciaal daartoe bijeengeroepen gemeentevergadering.
b. Is in deze gemeentevergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering belegd, waartoe alle leden schriftelijk worden opgeroepen. Op deze vergadering worden besluiten genomen met drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
c. Op dezelfde wijze zal besloten worden, wat de gemeente zal doen met eventueel aanwezige baten, die op dat moment in het bezit zijn van de gemeente.

 

Terug naar boven Lees verder over: Ons huishoudelijk reglement