Wat geloven wij?

wij belijden

Wij zijn christenen die geloven en belijden dat Jezus Christus onze Heer en Zaligmaker is; dat Hij voor onze zonden en voor die van de hele wereld gestorven is aan het kruis, en dat Hij is opgestaan uit de dood, naar de hemel is gegaan en dat Hij eens zal terugkomen.

Dat is natuurlijk niet alles. Hoewel, het is al veel!
Maar, inderdaad: daarin onderscheiden wij ons niet van andere christenen. Integendeel, dat verbindt ons met alle christenen, van alle eeuwen en alle plaatsen.

Maar, wat geloven en leren wij nog meer? Of anders gezegd: wat onderscheidt ons als baptisten van andere geloofsgemeenschappen?  Lees hier verder over Israël, doop, opdragen van kinderen en het avondmaal.

Israël

Israël heeft voor ons een bijzondere betekenis. Het is Gods uitverkoren volk waaruit naar Zijn plan onze Heiland Jezus Christus is voortgekomen. Daarom hebben wij dit volk van harte lief. Wij weten en geloven dat Gods plan met Israël niet is gestopt. Israël is en blijft het volk van God en Gods beloften aan Israël worden volbracht. Waar mogelijk ondersteunen wij volk en land Israël en het daar verspreiden van het evangelie van Jezus Christus.

doop

Wij willen een gemeente van gelovigen zijn naar het voorbeeld van het Nieuwe Testament.
Als je de Bijbel raadpleegt, zie je dat alleen zij gedoopt werden, die persoonlijk beleden de Here Jezus te kennen als Heer en Heiland. Wij dopen mensen door volledige onderdompeling in water.
Een aantal malen per jaar houden wij speciale doopdiensten. Daaraan vooraf gaan een of meer studieavonden over de Bijbelse doop.

opdragen van kinderen

In de Bijbel staat dat ouders hun kinderen bij Jezus brachten, dat Jezus hun de handen oplegde en hen zegende. Daarom willen wij ouders in de gelegenheid stellen hun (pasgeboren) kinderen te laten zegenen. Bij dit opdragen wordt door een oudste gebeden voor de kinderen en hun ouders en, in navolging van Jezus, de kinderen de handen opgelegd en worden zij gezegend in Jezus’ naam. De gemeente zingt kinderen en ouders een zegenbede toe.

avondmaal

Wij vieren zo mogelijk om de week tijdens de zondagmorgendienst de Maaltijd des Heren.
Deze viering is door Christus zelf ingesteld en herinnert ons aan het offer dat Hij bracht voor de (zondige) mensheid.
Wij willen stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, maar ook bij zijn opstanding. Eelke keer als wij met elkaar de Maaltijd vieren mogen we denken aan wat dat betekent voor de gemeente en voor een ieder persoonlijk. Zo kan het vieren van deze Maaltijd een moment van bezinning en toewijding zijn aan Jezus Christus.
Om deel te nemen aan het Avondmaal hoeft u geen lid te zijn van onze gemeente, maar we verwachten wel dat u gelooft dat Jezus’ offer ook voor u is gebracht.

Terug naar boven Lees verder over: Onze Ondersteuning