Ons Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van Baptistengemeente Ichthus 


Artikel 1 – TOETREDING VAN LEDEN
Personen, die als lid tot de gemeente wensen toe te treden, worden, nadat door de raad een onderzoek met bevredigend resultaat naar Bijbelse leer en levenswandel heeft plaatsgevonden, aan de gemeente voorgesteld, en vervolgens welkom geheten.

Artikel 2 – VRIENDEN VAN DE GEMEENTE
a. In bepaalde gevallen, dit ter beoordeling van de raad, bestaat de mogelijkheid dat personen die dit wensen tot de gemeente toetreden als “vriend van de gemeente”.
b. Een “vriend van de gemeente” heeft geen stemrecht in de gemeentevergaderingen.
c. Als ‘vriend van de gemeente’ kunnen worden toegelaten zij, die zich daartoe aanmelden en voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. overeenkomstig de Bijbel wedergeboren zijn;
2. blijk geven van een positief christelijke levenswandel;
3. de statuten en het huishoudelijk reglement der gemeente respecteren en zich bereid verklaren om zowel in geestelijk als in materieel opzicht medeverantwoordelijkheid te dragen;
4. tenminste de leeftijd des onderscheids hebben.
d. Een “vriend van de gemeente” wordt aan de gemeente voorgesteld, nadat door de raad een onderzoek met bevredigend resultaat naar Bijbelse leer en levenswandel heeft plaatsgevonden.

Artikel 3 – VOLTREKKING VAN DE DOOP
Het onderzoek naar het geloof van de doopkandidaten geschiedt door de raad. Is dit onderzoek bevredigend dan zal aan hen de doop voltrokken worden. Onmiddellijk voor de doopbediening geven de doopkandidaten getuigenis van hun geloof.

Artikel 4 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LEDEN
De gemeente verwacht van haar leden:
a. Een levenswandel overeenkomstig de Bijbelse opdracht zoals beschreven in o.a. Rom.6:11-14 en 1Cor.1:9.
b. Het naar vermogen voldoen aan hun geestelijke en materiële verantwoordelijkheden jegens de gemeente.
c. Onderwerping aan de gemeentelijke vermaning en tucht, wanneer deze nodig mocht blijken.
d. Zoveel mogelijk de samenkomsten, activiteiten en vergaderingen der gemeente bij te wonen. Hebr.10:25, Hand.2:42.

Artikel 5 – VERANTWOORDELIJKHEID EN TAKEN VAN “VRIENDEN VAN DE GEMEENTE”
a. De gemeente verwacht van een “vriend van de gemeente” hetzelfde als van een lid, zie ook art. 4 van dit huishoudelijk reglement.
b. De gemeente verwacht van een “vriend van de gemeente” dat hij/zij op termijn als lid zal toetreden. Tenzij er pastorale argumenten, bekend bij raad en betrokkene, bestaan om geen lid te worden.
c. Vrienden van de gemeente kunnen in de gemeente zowel lerende taken en leidinggevende functies met een geestelijk karakter uitoefenen. Dit ter beoordeling van de raad der gemeente.

Artikel 6 – DE TUCHT DER GEMEENTE
a. Leden, die een levenswandel leiden, die niet in overeenstemming is met wat de Bijbel hierover leert zullen na één- en andermaal vermaand te zijn, op voorstel van de raad door de gemeentevergadering onder tucht worden gesteld op grond van Matth. 18 en Gal. 5: 1.
b. Bij volharding van hun ontrouw of dwaling zal tenslotte op voorstel van de raad uitsluiting door de gemeente plaatsvinden. Van dit besluit zal aan de betreffende personen schriftelijk kennis worden gegeven.

Artikel 7 – DE RAAD DER GEMEENTE
a. De raad bestaat als regel uit circa 7 leden.
b. De raad vergadert als regel tenminste éénmaal per maand. Op voorstel van drie of meer raadsleden zal er een buitengewone raadsvergadering belegd moeten worden.
c. Besluitvorming in de raad geschiedt in principe door consensus en, indien er onverhoopt gestemd zou moeten worden, met meerderheid van stemmen.
d. De raad kiest uit haar midden:
– een voorzitter en een vice-voorzitter
– een secretaris en een vice-secretaris
– een penningmeester en een vice-penningmeester
Bovengenoemde functionarissen worden jaarlijks ge- of herkozen.
e. De secretaris en penningmeester zijn speciaal gekozen voor en belast met de algemene en financiële administratie van de gemeente.
Werkzaamheden van de secretaris:
– algemene administratie en correspondentie
– versturen van uitnodigingen en agenda’s voor raads- en gemeentevergaderingen
– notuleren van raads- en gemeentevergaderingen
Werkzaamheden van de penningmeester:
– beheer der gemeentelijke financiën
– financiële administratie en regelmatige verslaggeving
– het opmaken van het financieel jaarverslag t.b.v. de jaarvergadering
– het opstellen van een jaarlijkse begroting

Artikel 8 – VERKIEZING VAN OUDSTEN
a. De raad deelt de gemeente het aantal vacante plaatsen in de raad mee.
b. Voor het aanstellen van oudsten wordt door de raad een kandidatenlijst opgesteld van alle broeders die lid zijn van de gemeente en de doop op hun geloof door onderdompeling hebben ondergaan. Deze lijst wordt aan alle leden ter beschikking gesteld. Op grond van deze lijst zullen de leden voorafgaand aan een gemeentevergadering worden uitgenodigd om broeders voor het ambt van oudste voor te dragen.
c. De raad onderzoekt op basis van Timotheüs 3 vers 1-13 en Titus 1 vers 5-9 de geschiktheid van de voorgedragen broeder. Hierna wordt de beschikbaarheid en bereidheid van de voorgedragen broeder, in volgorde van voordracht, voor het aantal vacante plaatsen nagegaan.
d. De raad stelt de kandidaat-oudsten aan de gemeente voor en geeft de gemeente de gelegenheid om op Bijbelse gronden bezwaren tegen de kandidaatstelling in te brengen. De raad onderzoekt de eventueel ingebrachte bezwaren.
e. Tijdens een gemeentevergadering worden de kandidaat-oudsten, die na onderzoek door de raad geschikt blijken en zich beschikbaar stellen, in hun ambt als oudste aangesteld. Bevestiging van de nieuwe oudsten geschiedt tijdens de zondagse ochtenddienst volgend op deze gemeentevergadering.
f. Oudsten worden door de gemeente aangesteld voor een periode van ten hoogste zes jaren. Na afloop van deze periode zullen zij ten minste één jaar van bestuurlijke rust hebben, alvorens zij opnieuw aangesteld kunnen worden. In bijzondere gevallen kan de raad met instemming van de gemeente van deze regeling afwijken.

Artikel 9 – GEMEENTEACTIVITEITEN
De gemeente kent vele activiteiten. De uitoefening van de gemeenteactiviteiten dient te geschieden in overeenstemming met de grondslag van de statuten met name artikel 2 en het huishoudelijk reglement met name artikel 4. De raad houdt toezicht, dat aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan en is bevoegd om corrigerend op te treden.

Artikel 10 – DE GEMEENTEVERGADERING
a. Gemeentevergaderingen worden, met inachtneming van artikel 8 van de statuten, gehouden zo dikwijls de raad dit nodig acht.
b. De agenda van een gemeentevergadering wordt vastgesteld door de raad. Verzoeken en/of voorstellen van gemeenteleden ten aanzien van de agenda dienen schriftelijk bij de raad te worden ingediend. De raad is bevoegd voorstellen van gemeenteleden onder opgaaf van redenen aan de indieners terug te zenden, behalve in het geval van een agendapunt, dat vooraf schriftelijk wordt aangemeld op verzoek van ten minste vijftien leden.
c. Een gemeentevergadering dient tenminste twee weken voor de datum waarop deze zal worden gehouden schriftelijk aan alle leden te worden bekendgemaakt. In spoedeisende gevallen kan de gemeente nog op kortere termijn door de raad in vergadering bijeen worden geroepen.
d. Besluiten worden voornamelijk na bespreking in consensus genomen. Indien nodig met meerderheid van stemmen. Stemming vindt plaats door handopsteking of schriftelijk. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
e. De vergaderingen van de gemeente worden geleid door de voorzitter of vice-voorzitter van de raad.
f. Stemmen via volmacht over onderwerpen, welke van tevoren op de agenda vermeld staan, is mogelijk.

Artikel 11 – DE JAARVERGADERING
a. De jaarvergadering van de gemeente wordt in de regel gehouden in de maand februari of maart Op deze vergadering wordt door de secretaris namens de raad een jaarverslag van de arbeid van de gemeente aangeboden; tevens komen alle overige takken van arbeid van de gemeente aan de orde.
b. Op deze vergadering doet de penningmeester rekening en verantwoording over het door hem gevoerde beheer van de financiën der gemeente en over het door de raad gevoerde financiële beleid. Voorts brengt een door de leden benoemde financiële controlecommissie, bestaande uit twee leden van de gemeente, die niet tevens lid van de raad zijn, rapport uit van haar bevindingen. Op voorstel van deze commissie wordt aan de penningmeester decharge verleend inzake het door hem gevoerde beheer.
c. Op deze vergadering legt de penningmeester namens de raad een begroting voor het komende jaar voor.

Artikel 12 – VERANDERINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Veranderingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht in een daartoe bijeengeroepen gemeentevergadering met instemming van twee/derde deel van de aanwezige leden.

Artikel 13 – SLOTBEPALING
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de raad der gemeente een voorlopige beslissing, welke aan de gemeentevergadering moet worden voorgelegd om bekrachtigd te worden.

Terug naar boven Lees verder over: Onze statuten