ANBI informatie

Fiscale informatie t.b.v. de ANBI status

BELEIDSPLAN Baptistengemeente Ichthus

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Baptistengemeente Ichthus te Alphen aan den Rijn (hierna aangeduid als “gemeente”).

Dit plan bevat een overzicht van de doelstellingen, visie, organisatie, financieel beleid en plannen van de gemeente.

De voorliggende versie is versie 6, een aanvulling op en correctie van de initiële versie die de Raad der gemeente heeft vastgesteld op 14 januari 2008.

Dit plan is in de eerste plaats bedoeld als bron van informatie voor intern gebruik en vormt een basis voor de bespreking en verdere ontwikkeling en aanscherping van het beleid dat de gemeente voorstaat.

Daarnaast bevat het informatie ten behoeve van de Belastingdienst in het kader van de regelgeving rond algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

2. Gegevens van de gemeente

Naam :
Baptistengemeente Ichthus
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nr. 40447939

Contactgegevens:
Bezoekadres: Henry Dunantweg 1, Alphen aan den Rijn
Postadres: Postbus 372, 2400 AJ, Alphen aan den Rijn
E-mail adres: secretariaat@ichthus.nu

Bankgegevens :
IBAN Rekeningnummers:
NL 60 INGB 0004009308
NL 96 RABO 0391660853

RSIN : 0096 56 728

Bestuurssamenstelling in 2017 :

 • G.P. Smits te Koudekerk aan den Rijn voorzitter
 • H.J. Diederiks te Waddinxveen secretaris
 • J.H. van der Snoek te Alphen aan den Rijn penningmeester
 • A. Bol te Alphen aan den Rijn pastoraal werker
 • J.C.P. Rietdijk te Alphen aan den Rijn
 • J.H. Duiveman te Alphen aan den Rijn

3. Naam, doelstelling en activiteiten

Naam

De gemeente draagt de naam: Baptistengemeente Ichthus, en is gevestigd te Alphen aan den Rijn.

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de Bijbel als het enig geïnspireerde, gezaghebbende Woord van God.

Doelstelling

De gemeente stelt zich ten doel:

 • met alle gemeenteleden samen gestalte te geven aan het lichaam
  van Christus tot eer van God
 • met gelovigen te werken tot heil der wereld in Christus Jezus.

Activiteiten

De gemeente tracht de genoemde doelstellingen te bereiken door middel van onder andere de volgende activiteiten:

 • prediking van het Woord van God
 • het houden van zondagse samenkomsten, waarbij ten minste tweewekelijks het avondmaal gevierd wordt
 • pastorale zorg
 • bidstonden
 • gemeente brede contactkringen, met als doel groei in geloof, in zorg naar elkaar, in liefde
 • kinder- en jeugdwerk
 • evangelisatie en zendingswerk
 • participatie in de samenleving

4. Missie en visie

Missie: Gods Woord volgen, de Here Jezus bekend maken en Hem verheerlijken.

Visie: De Baptistengemeente Ichthus wil, geïnspireerd vanuit Gods Woord en door de kracht van de Heilige Geest, mensen een geestelijk thuis bieden, hen begeleiden in geestelijke groei en getuige zijn.

5. Bestuursvorm en structuur

Statutaire basis

De Baptistengemeente Ichthus heeft rechtspersoonlijkheid als kerkgenootschap, en is gevestigd in de vorm van een vereniging.

De basis van de gemeente is vastgelegd in Statuten en Huishoudelijk Reglement, die door de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld en notarieel zijn gedeponeerd.

De meest recente versie van de Statuten dateert van februari 2010, die van het Huishoudelijk Reglement van maart 2012.

Leden van de gemeente

Het lidmaatschap van de gemeente staat onder voorwaarden open voor personen die zich daarvoor aanmelden.

De gemeente verwacht van de leden:

 • een levenswandel overeenkomstig Bijbelse opdracht
 • het naar vermogen voldoen aan geestelijke en materiële verantwoordelijkheid jegens de gemeente
 • onderwerping aan gemeentelijke vermaning en tucht
 • indien mogelijk deelname aan samenkomsten en activiteiten van de gemeente.

Behalve als lid kunnen personen zich aan de gemeente verbinden als ‘Vriend van de gemeente’. Deze personen hebben evenwel geen stemrecht en kunnen geen oudste zijn of leidinggevende taken vervullen. De gemeente verwacht overigens van een ‘Vriend’ hetzelfde als van een lid.

Raad der gemeente

De gemeente kent het ambt van oudste. Het ambt staat open voor leden van het mannelijk geslacht die de doop op geloof door onderdompeling hebben ondergaan. Alle oudsten gezamenlijk vormen de Raad der gemeente.

In juridische zin is de Raad het bestuur van de gemeente als vereniging. De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede zo mogelijk een vicevoorzitter, vicesecretaris en vicepenningmeester.

De aanstellingsperiode van raadsleden is ten hoogste zes jaren aaneengesloten.

De Raad heeft de volgende taken:

 • Leiding van de gemeente. Het leiderschap van de Raad vindt zijn voorbeeld in de Bijbel.
 • Herderlijke zorg en behartiging van de zakelijke aangelegenheden van de gemeente. Dit omvat zowel de verantwoordelijkheid als de uitvoering.
 • Beleidsontwikkeling en voorbereiding van besluitvorming ten aanzien van karakter, structuur en activiteiten van de gemeente.

De Raad heeft de volgende bevoegdheden:

 • Behartiging van alle zaken namens de gemeente, uitvoering van besluiten van de gemeentevergadering en beheer van de goederen van de gemeente.
 • Het sluiten van overeenkomsten, onder bepaalde voorwaarden mits met goedkeuring van de gemeentevergadering.

Pastoraal werker

De gemeente kent het bijzondere ambt van pastoraal werker . De pastoraal werker is door de gemeente aangesteld en ontvangt voor zijn werkzaamheden een passend salaris.

De taken van de pastoraal werker zijn als volgt:

 • Participatie in de activiteiten van de gemeente
 • Herderlijke zorg (pastoraat): zorg voor en contact met allen binnen de gemeente en met belangstellenden van buiten de gemeente.
 • Zorg voor en bewaking van de sociale en geestelijke toestand van personen binnen de gemeente.
 • Diaconaat: Zorg voor en bewaking van de sociale omstandigheden van personen binnen de gemeente. Adviseren met betrekking tot eventueel benodigde materiële ondersteuning.
 • Leraarschap: het regelmatig verzorgen van spreekbeurten en het initiëren van studies voor de gemeente.

De pastoraal werker neemt uit hoofde van zijn functie deel aan activiteiten en overleg binnen de gemeente.

Gemeentevergaderingen

Ten minste tweemaal per jaar wordt schriftelijk een gemeentevergadering bijeengeroepen, waarvan eenmaal als jaarvergadering. De jaarvergadering vindt in de regel in maart plaats, de tweede vergadering in november. In deze vergaderingen legt de Raad verantwoording af van zijn daden van bestuur en beheer, en vindt – indien van toepassing – ten aanzien van voorstellen van de Raad besluitvorming plaats door de leden van de gemeente.

Oudsten worden gekozen en aangesteld door de leden van de gemeente in de jaarvergadering, na voordracht door de leden.

De gemeentevergaderingen worden voorbereid en geleid door de Raad.

Portefeuilles

Alle activiteiten en aandachtsgebieden van de gemeente zijn ondergebracht in portefeuilles. Binnen de portefeuilles vindt voorbereiding van het beleid plaats en vanuit de portefeuilles komen (beleids)voorstellen naar boven, ter bespreking en besluitvorming door de Raad.

De verantwoordelijkheid van elke portefeuille berust bij een of meerdere raadsleden als portefeuillehouder. Zij initiëren het beleid van de betreffende portefeuille en vormen het aanspreekpunt binnen de Raad. De Raad als geheel is verantwoordelijk voor alle portefeuilles gezamenlijk.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de portefeuilles in 2017.

Coördinatoren

De uitvoering van activiteiten vindt binnen de gemeente plaats binnen de kaders die voor elke portefeuille door de Raad zijn gesteld. Voor het aansturen van die activiteiten zijn voor elk werkveld coördinatoren aangewezen. Zij rapporteren regelmatig aan de betreffende portefeuillehouder.

6. Financiën

Beleid

De gemeente heeft geen winstoogmerk. Voor het uitvoeren van de activiteiten van de gemeente zijn financiële middelen noodzakelijk.

Het financiële beleid is erop gericht dat de inkomsten de benodigde uitgaven dekken. Een strategische financiële reserve ter grootte van circa 50% van de jaarbegroting dient voor het opvangen van onverwachte kosten.

De gemeente gaat geen leningen aan en schrijft middelen met een beperkte levensduur (bijv. technische apparatuur) af in het jaar van aanschaf.

Inkomsten

De gemeente betrekt haar inkomsten uit vrijwillige giften van leden en vrienden van de gemeente, en van derden. Daarnaast zijn er inkomsten uit rendement op de financiële reserves.

Het geadviseerde bedrag voor de vrijwillige giften is op basis van het bijbelse principe van het geven van tienden.

Uitgaven

De uitgaven bestaan in grote lijn uit de volgende componenten.

Uitgaven voor de uitvoering van gemeentelijke activiteiten

 1. Salaris en werknemerskosten van de pastoraal werker
 2. Sprekersvergoeding en onkostenvergoeding van externe sprekers.
 3. Huur van de benodigde ruimten
 4. Giften aan externe personen en organisaties op het gebied van zending en evangelisatie

Raadsleden ontvangen geen vergoeding voor het uitvoeren van hun taak, met uitzondering van de pastoraal werker. De voor de gemeente gemaakte onkosten worden vergoed.

Begroting

Per kalenderjaar stelt de Raad een begroting op, uitgaande van het totaal van de voorziene benodigde uitgaven. De activiteiten van de verschillende portefeuilles zijn hierbij leidend. De Raad toetst de begroting aan de redelijkerwijze te verwachten inkomsten, en wordt na een eventuele bijstelling op de gemeentevergadering gepresenteerd.

Bewaking en verantwoording

Bewaking van de uitgaven vindt voortdurend plaats. De portefeuillehouders toetsen te allen tijde declaraties en facturen alvorens deze worden uitbetaald.

Bewaking van de inkomsten vindt maandelijks plaats door vergelijking van de begrote inkomsten met de werkelijk ontvangen inkomsten. Zo nodig kan de Raad bij grote verschillen besluiten tot bijstellen van het uitgavenbeleid.

De penningmeester zorgt na het einde van elk kalenderjaar voor een eindrapportage van inkomsten en uitgaven en een Winst- en Verliesrekening. Voorafgaand aan de jaarvergadering controleert een kascontrolecommissie, bestaande uit minimaal twee vrijwillige leden van gemeente, de boeken, en brengt hiervan verslag uit in de gemeentevergadering.

Bij eventuele ontbinding van de gemeente beslissen de leden in een gemeentevergadering over de bestemming van eventuele resterende baten.

7. Huisvesting

De gemeente bezit geen eigen gebouw. Voor het houden van diensten, vergaderingen en andere bijeenkomsten maakt de gemeente gebruik van een gedeelte van het schoolgebouw aan de Henry Dunantweg 1 te Alphen aan den Rijn. Deze ruimte wordt gehuurd van Scope Scholengroep te Alphen aan den Rijn. Daarnaast wordt indien noodzakelijk elders ruimte gehuurd.

De gemeente groeit in ledental en bezoekers. Hetgeen betekent dat regelmatig de beschikbare ruimte ontoereikend is. Dit feit, samen met het gegeven dat het gehuurde schoolgebouw op afzienbare termijn niet meer beschikbaar zal zijn, heeft de Raad ertoe doen besluiten om actief op zoek te gaan naar een eigen ruimte. Deze ruimte zal groei van de gemeente mogelijk dienen te maken, zonder dat het haar financiële draagkracht te boven gaat.

De gemeente zal besluiten nemen over de mogelijke alternatieven voor huisvesting zodra een geschikte ruimte is gevonden.

8. Bijlage 1

OVERZICHT PORTEFEUILLES per 2017

Portefeuille Onderwerp(en)

 

Contactkringen Organiseren en ondersteunen contactkringen
Studie binnen de kringen
Diensten en muziek Sprekers
Zangleiding en muziekteams
Apparatuur
Vieringen gemeeente
Financiën Financieel beleid
Budgettering
Financiële verantwoording
Gemeentelijke activiteiten en dienstverlening Gebouw en faciliteiten
Kosters en ondersteuning diensten
Gastvrouwen
Koffie
Ichthus activiteiten
Jeugd Peuters
Jeugd 12-
Jeugd 12+
Jeugdclubs
Zondagsschool
Onderwijs en toerusting Inhoud verkondigingen
Gemeente brede studies
Catechese
Pastoraat en diaconie Pastorale team
Ouderenwerk en -pastoraat
Jongeren pastoraat
Diaconie
Attentiekas
PR Externe communicatie
Informatiemateriaal
Ichthus Info
Ichthus Online (website)
Kennismakingsavonden
Secretariaat Administratie
Correspondentie

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

begroting 2017 

collecten 2017

doelcollecten 2017

overzicht inkomsten 2017